W cenie rocznego abonamentu
konto aż na 15 miesięcy
12+3 miesiące GRATIS
przy REJESTRACJI
i PRZEDŁUŻENIU

Najlepsze oferty stockowe ze 150 krajów

Ponad 75 tyś. zadowolonych użytkowników

Oferty tańsze nawet o 90% ceny wyjściowej

Bezpośredni kontakt do sprzedawców i hurtowników

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki korzystania z bazy danych hurtowni na platformie Merkandi i ochrony danych na stronie www.merkandi.pl

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.Operatorem finansowym platformy internetowej www.merkandi.pl w Polsce jest firma Merkandi Ltd (zwana dalej Merkandi) z siedzibą w Anglii, w Rotherham, S63 5DB, Unit 4E, Enterprise Court.

2. Właścicielem znaku towarowego oraz platformy handlowej Merkandi jest Merkandi Ltd (zwane dalej Merkandi) zarejestrowane w Anglii, Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, Numer firmy: 09582404.

3. Warunkiem dostępu i użytkowania zamkniętej platformy Merkandi jest przesłanie i opłacenie zamówienia na bazę danych zgodnie z § 2

4. Oświadczenia woli i umowy za pośrednictwem Merkandi są składane/zawierane bezpośrednio i wyłącznie pomiędzy konkretnymi klientami/hurtowniami mieszczącymi się na terenie Europy i są wykonywane poza platformą. Merkandi służy zatem wyłącznie nawiązywaniem kontaktów i nie jest stroną umowy sprzedaży.

5. Wraz z rejestracją klient akceptuje Ogólne warunki korzystania z bazy danych, jak i ewentualne zmiany Ogólnych warunków, o których zostanie powiadomiony.§ 2 Rejestracja, zamówienie bazy danych i płatność1. Klient może się zarejestrować w Merkandi poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Wraz z rejestracją klient akceptuje specyficzne warunki zamówienia oraz Ogólne warunki umów. Rejestracja członka i zezwolenie na korzystanie z platformy następuje po otrzymaniu płatności.

2. Roszczenie o zawarcie zlecenia jest wykluczone. Merkandi zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia zlecenia dostępu bez podania przyczyn lub jego odwołania, w szczególności z powodu:

              a)podania fałszywych danych przy rejestracji;

              b)wątpliwości co do umocowania i prawnego istnienia klienta, jak i używania platformy w związku z działalnością gospodarczą, jeżeli wątpliwości te nie zostaną niezwłocznie wyjaśnione na koszt klienta poprzez przedstawienie stosownych dokumentów;

              c)wątpliwości lub podejrzenia co do wiarygodności oraz wypłacalności klienta;

             d)podejrzenie o nieuczciwe prowadzenie interesów na platformie Merkandi lub działalność konkurencyjną wobec portalu Merkandi;

             e)naruszenia zasad użytkowania lub Ogólnych warunków Merkandi.

3. Jeżeli klient jest osobą fizyczną, wówczas musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Firma/Osoba fizyczna chcąca zakupić dostęp do bazy danych zapewnia, że wszystkie podane przez nią dane podczas rejestracji są pełne i prawdziwe.

5. Nie jest możliwe roszczenie o dostęp do bazy danych, ponieważ Merkandi może wykluczyć klienta podczas rejestracji i w każdej chwili trwania abonamentu na przykład ze względów bezpieczeństwa i bez podania przyczyny.

6. Merkandi nie zwraca środków finansowych za opłacony dostęp do platformy. Nie ma również możliwości sprzedaży, odsprzedaży, przekazania odpłatnego lub bezpłatnego (w jakiejkolwiek postaci i formie) dostępu do platformy handlowej Merkandi innemu podmiotowi lub osobie, niż ta, która została pierwotnie zarejestrowana w systemie. W przypadku naruszenia powyższych warunków konto zostanie usunięte.

7. Merkandi nie oferuje opcji obniżenia abonamentu z PREMIUM na STANDARD.

8.  W momencie złożenia zamówienia, system Merkandi wygeneruje automatycznie fakturę proforma, jako potwierdzenie zamówienia. Faktura generowana jest wyłącznie na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych, w momencie jego rejestracji.§ 3 Dostęp, identyfikacja użytkownika i hasło1. Klient zobowiązuje się dbać o to, aby nazwa użytkownika oraz hasło były chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności klient zobowiązuje się nie udostępniać tych informacji osobom, które nie są klientami w sensie § 2, lub które nie są przyporządkowane przedsiębiorstwu klienta (rozszerzone prawo dostępu).

2. Każde nieuprawnione użycie nazwy użytkownika lub hasła, o którym klient się dowie lub które na podstawie zdarzeń faktycznych podejrzewa, powinno niezwłocznie zostać zgłoszone Merkandi. Klient odpowiada za nieuprawnione użycie swoich danych służących do identyfikacji użytkownika, chyba że wykaże, iż nieuprawnione użycie zostało spowodowane przyczynami, których ryzyko wystąpienia ponosi Merkandi.

3. Dostęp do platformy może zostać zablokowany, gdy trzykrotnie zostanie podane nieprawidłowe hasło.§ 4 Usługi Merkandi1. Merkandi oferuje kupującym w ramach różnorodnych produktów różne rodzaje usług, które uregulowane są w warunkach zamówienia lub na które zawierane są dodatkowe umowy.

2. Merkandi ma prawo w każdym czasie zmienić ofertę świadczonych usług jak i funkcje, wygląd strony internetowej merkandi.pl.

 

3.Opcja sprzedaży w koncie PREMIUM jest usługą dodatkową, uruchamianą na życzenie użytkownika, po pozytywnej weryfikacji jego firmy. Merkandi zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji opcji sprzedającego bez podawania przyczyny. Usługa nie stanowi nierozłącznej części konta PREMIUM, co oznacza, że brak lub odmowa aktywacji opcji sprzedającego lub jej dezaktywacja w dowolnym momencie nie są podstawą do roszczenia o zwrot opłaty za dostęp do platformy Merkandi.§ 5 Obowiązki klienta1. Klient ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku podłączenia lub zmiany sposobu dostępu do Internetu, koszty używania publicznej sieci internetowej oraz koszty zakupu i konserwacji urządzeń komunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z platformy.

2. Każdy klient korzystający z platformy Merkandi, kontaktuje się z hurtowniami z udostępnionej bazy danych we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność. Merkandi nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za skutki transakcji lub ich braku pomiędzy klientem a hurtownią z bazy danych.

3. Każdy klient Merkandi zarejestrowany jako hurtownia w bazie danych Merkandi, i i zamieszczający ogłoszenia na stronie merkandi.pl oświadcza, że zna i akceptuje bez zastrzeżeń zasady dodawania ofert: https://merkandi.pl/faq/zasady-dodawania-ofert/64

4. Każdy klient Merkandi, zarejestrowany jako hurtownia w bazie danych Merkandi i zamieszczający ogłoszenia na stronie merkandi.pl oświadcza, że oferowane przez niego towary nie zostały podrobione i pochodzą z legalnych źródeł.

5. Każdy klient jest odpowiedzialny za korespondencję wymienioną z innymi użytkownikami. Masowe wysyłanie wiadomości o tej samej lub zbliżonej treści, spam, oraz wszelkie inne formy zbiorczej, niechcianej komunikacji z użytkownikami jest zabronione. W przypadkach nadużyć konto Klienta może zostać zablokowane.

 § 6 Przypisanie oświadczeń woli, działań i wypowiedzi1. Wszelkie oświadczenia woli, składane na platformie internetowej Merkandi przez użytkownika, przekazywane innemu użytkownikowi lub też przez niego przyjmowane, oraz wszelkie działania handlowe i inne wypowiedzi lub działania mające doniosłość prawną (podsumowując „działania”) są działaniami podejmowanymi wyłącznie przez samego klienta. Merkandi nie działa w tym względzie ani w imieniu własnym ani jako przedstawiciel osoby trzeciej.

2. Merkandi nie odpowiada za dokonanie czynności rozporządzających w celu spełnienia świadczenia w ramach danej transakcji.§ 7 Wystawianie rachunków, wynagrodzenie1. Roszczenie o wynagrodzenie za ustalony okres czasu istnieje niezależnie od korzystania z platformy lub możliwych, zgodnych z umową ograniczeń w świadczeniu usług, dokonywanych przez Merkandi. Odnosi się to w szczególności do ograniczeń w świadczeniu usług, które mogą wynikać z niekompatybilnych lub specyficznych ustawień oprogramowania klienta lub jego providera. Świadczenie usług i dostęp do platformy Merkandi mogą zostać ograniczone w szczególności wówczas, gdy użytkownik popada w zwłokę z zapłatą opłaty abonamentowej.

2. Członek oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków i związanych z tym informacji od Merkandi mailem, w formacie PDF do wydruku w oryginale, oraz że dołoży wszelkich starań, aby Merkandi zawsze dysponowały jego aktualnym adresem mailowym, pod którym będzie można się z nim skontaktować. Na żądanie Merkandi wystawia rachunek, który zostanie przesłany faksem lub drogą pocztową.§ 8 Przetwarzanie, przechowywanie i transmisja danych1.Dane osobowe podane przez Państwa na platformie Merkandi przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności https://merkandi.pl/policies-privacy

 

2. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na platformie Merkandi wyrażają Państwo, jako klient, zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i handlowych i wewnątrzsystemowej korespondencji mailowej, jeżeli zostały zebrane dla celów handlowych platformy, a archiwizacja konieczna jest dla celów dokumentacji i ze względów bezpieczeństwa.

3. Merkandi jest w szczególności upoważniona do korzystania z Państwa danych i adresu mailowego w następujący sposób:

            a)rozporządzania nimi w ramach usług świadczonych przez platformę Merkandi.

            b)przesyłanie rachunków za dostęp do bazy danych i informacji do i z Merkandi, podczas trwania abonamentu i bezpośrednio po jego zakończeniu, aż do momentu kiedy upoważnienie to zostanie przez Państwa odwołane.

           c)przekazywanie ich upoważnionym jednostkom w ramach obowiązków ustawowych

           d)przekazywanie ich osobom trzecim – instytucjom publicznym we wszystkich przypadkach, gdy będzie to uwarunkowane uzasadnionym interesem portalu Merkandi wynikającym z działań użytkownika w portalu. Klient wyraża ewentualnie niezbędną zgodę na powyższe poprzez akceptację niniejszych szczególnych warunków i korzystanie z platformy Merkandi.

 

4. Użytkownikom platformy Merkandi ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

5. Użytkownik platformy Merkandi zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł w związku z korzystaniem z platformy Merkandi, chyba że jest to niezbędne do przeprowadzenia Transakcji.   W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Merkandi, tj.:

a) składanie propozycji zakupu lub sprzedaży Towaru poza platformą Merkandi;

b) dołączanie do wysyłanego Towaru lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności komercyjnej prowadzonej poza Merkandi (na przykład ulotek reklamujących sklep internetowy);

c) zakładanie Użytkownikom kont w sklepach internetowych.

6. W przypadku zawinionego przez Użytkownika naruszenia ust. 5 powyżej, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Merkandi kary umownej w kwocie dziesięciokrotności kwoty rejestracji z dnia rejestracji użytkownika, za każdy przypadek. Merkandi przysługuje prawo do żądania odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną§ 9 Wyłączenie gwarancjiOdpowiedzialność Merkandi jest następująco ograniczona odnośnie wszelkich przekazanych przez portal Merkandi informacji, oświadczeń woli, umów pomiędzy osobami trzecimi i zapytań o towary i usługi:1. Merkandi nie odpowiada za zawierane pomiędzy poszczególnymi klientami/hurtowniami porozumienia i udostępniane informacje.

2. Jakakolwiek odpowiedzialność Merkandi za towary i usługi dostarczone kupującemu przez oferenta jest wyłączona. W szczególności Merkandi nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych oraz oświadczeń przekazanych przez kupującego lub hurtownię z bazy danych, za jakość i zdatność do użytku towarów i usług, które mają zostać dostarczone oraz za ich przydatność do realizacji celu określonego przez kupującego, za ewentualne naruszania praw osób trzecich przez dostarczone towary i usługi oraz za istnienie, wiarygodność i wypłacalność klientów.

3. Merkandi nie może wykluczyć z całkowitą pewnością, że osoba, która jest określana jako kupujący lub hurtownia w składanych lub przyjmowanych za pomocą platformy Merkandi oświadczeniach woli, w rzeczywistości istnieje. Rzeczywiste autorstwo danego oświadczenia woli pozostaje w związku z tym niepewne. Klient składający lub przyjmujący ofertę działa zatem na własne ryzyko odnośnie istnienia partnera umowy.

4. Merkandi nie może również wykluczyć z całkowitą pewnością, że hasło nie trafi w ręce osoby nieupoważnionej przez klienta do składania oświadczeń woli. Również to ryzyko ponosi wyłącznie klient. Wyłączona jest odpowiedzialność Merkandi jako posłańca działającego bez umocowania, z wyjątkiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

5. Ewentualna reklamacja bazy danych przyjmowana jest do 7 dni od daty uruchomienia dla klienta dostępu do bazy danych. Reklamacja przysługuje tylko i wyłącznie na aktualność bazy danych i zawartych w nich rekordów (z pełnymi danymi) przy ilości powyżej 3% nieaktualnych adresów. Nie przyjmujemy reklamacji na brak lub chwilową nie dostępność towaru ze strony www.merkandi.pl oraz numery telefonów oraz adresy e-mail. W celu złożenia reklamacji, należy przesłać wiadomość na adres: bok@merkandi.pl. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, począwszy od daty ich wpłynięcia. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę wysłania wiadomości przez klienta.

6. Wszelkie produkty oraz ich opisy znajdujące się na stronie www.merkandi.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nie gwarantujemy i nie odpowiadamy za dostępności produktów ze strony internetowej merkandi.pl. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w tłumaczeniu.§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności1. Merkandi nie odpowiada za to, że platforma Merkandi przejściowo, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych, nie będzie dostępna dla klienta, jeżeli brak dostępu nie przekroczy łącznie 5% roku w roku kalendarzowym oraz gdy dłuższe przerwy w dostępie nie będą spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.

2. Merkandi nie odpowiada za prawdziwość lub/i kompletność informacji, porad i zaleceń umieszczonych na stronach internetowych Merkandi przez klientów, jak i informacji, porad i zaleceń hurtowni z bazy danych dostępnych za pośrednictwem stron internetowych Merkandi.

3. Merkandi dystansuje się w szczególności od zawartości linków internetowych związanych z ofertą, ich treści i autorów oraz nie odpowiada za treści, transakcje lub szkody powstałe wskutek korzystania z takich linków.

4. Merkandi nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z awariami i błędami używanego oprogramowania i sprzętu, jak i w szczególności w związku z technicznymi usterkami w internecie. W szczególności Merknadi nie ponosi żadnej niezależnej od winy odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku braku dostępu do Internetu lub wskutek bezusterkowego działania Internetu, wskutek stosowania oprogramowania lub sprzętu przy korzystaniu ze strony internetowej Merkandi , jak i błędnego lub wadliwego wykonywania umownych świadczeń z powodu problemów technicznych z oprogramowaniem i sprzętem lub internetem. Znajduje to w szczególności zastosowanie w przypadku ograniczeń w wykonaniu świadczeń, które mogą wynikać z niekompatybilności lub ze specyficznych parametrów oprogramowania klienta lub jego providera.

5. Merkandi nie odpowiada za szkody wynikające z nieumyślnego naruszenia nieistotnego obowiązku umownego. Dotyczy to również nieumyślnego naruszenia nieistotnego obowiązku podczas negocjacji i odpowiedzialności ustawowej spowodowanej działaniem nieumyślnym.

6. W przypadku odpowiedzialności, z wyjątkiem działania umyślnego, obowiązek odszkodowawczy ograniczony jest do szkód typowych i dających się przewidzieć, w każdym zaś przypadku jedynie do wysokości przeciętnej szkody.

7. Merkandi nie ponosi odpowiedzialności za całkowitą zawartość stron internetowych osób trzecich, w szczególności sklepów internetowych, do których odnośniki znajdują się bezpośrednio lub pośrednio na platformie Merkandi.

8. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności znajdują odpowiednio zastosowanie również wobec przedstawicieli ustawowych, pracowników i osób trzecich, którymi Merkandi posługuje się w celu wykonania świadczenia.

9. Merkandi podkreśla, iż kupujący i oferent mogą się ubezpieczyć od ewentualnych szkód.

10. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na niniejszej stronie internetowej są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.§ 11 Właściwość sądu, właściwe prawo1. Niniejsze zlecenie podlega prawu angielskiemu. Wyklucza się zastosowanie Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów. Z racji stron zlecenia wyklucza się zastosowanie ustawy o ochronie praw konsumenckich.

2. Sąd w Rotherham, w Anglii, jest właściwy miejscowo dla wszelkich umów, zleceń zawartych na podstawie niniejszych warunków korzystania z bazy danych. Merkandi ma również prawo do składania pozwów w sądzie właściwym miejscowo dla klienta.§ 12 Postanowienia końcowe1. Nie zezwala się na inkorporację ogólnych warunków umów, zleceń klienta.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy/zlecenia są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swa ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty umowy/zlecenia.

3. Zapis prawnie nieważny strony zobowiązują się zastąpić takim zapisem prawnie ważnym, który pod względem gospodarczym będzie jak najbliższy zapisowi nieskutecznemu.

 

 

Bezpłatny NEWSLETTER

Codzienne powiadomienia o nowych produktach i nowościach w serwisie Merkandi.

Zapisująć się na nasz newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.